สำนักปลัด


นายธนพงษ์ ไชยคำ

ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลก้านเหลือง


นางสาวศิริลักษณ์ ศรีแสน

รองปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลก้านเหลือง


นางสาวจินตนา พรมพินิจ

หัวหน้าสำนักปลัด

 

นายจิร์วัฒน์ คำวาท

นักวิเคราะห์นโยบายและแผน ชำนาญการ

นางคีนยา พลวรรณ

นักทรัพยากรบุคคล ชำนาญการ

จ.อ.คาวี เมืองโคตร

เจ้าพนักงานสาธารณสุขชุมชน ชำนาญงาน

นางสาวสุกัญญา คุ้มบุญ

เจ้าพนักงานธุรการ ปฏิบัติงาน

นางสาววิไลวัลย์ อาจวิชัย

นักวิชาการตรวจสอบภายใน ชำนาญการ

นางปรียานุช ธงชัย

นักจัดการงานทั่วไป ชำนาญการ

ส.อ.ปริญญา เรณู

นักป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย ปฏิบัติการ

นายพีระ แสนสุริวงค์

นิติกรปฏิบัติการ

นายปรีชา มงคลเกตุ

ผู้ช่วยป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย

นายราชันย์ ฉิมแสง

ลูกจ้างประจำ

นายพีระพล จันทะวงค์

คนงาน

นายอัมพร พรหมพินิจ

พนักงานขับรถ

นายทะนุสิน เทียนสองชั้น

พนักงานขับรถดับเพลิง

นางเครือวัลย์ นามเกตุ

แม่บ้าน

นายพยมชัย พรหมพินิจ

คนสวน

นายเหมียว นามเกตุ

นักการภารโรง

นางวันนี มูลผาลา

ผู้ดูแลเด็ก

นางมะลัย ปุ่มเป้า

ครูผู้ดูแลเด็ก

นางไพรวัลย์ รักความซื่อ

ผู้ดูแลเด็ก

นางจิราภรณ์ พรหมจันทร์

ครูผู้ดูแลเด็ก

นางผมหอม สูญราช

ครูผู้ดูแลเด็ก

นางอัมพวัล เชื้อนานนท์

ครูผู้ดูแลเด็ก

นางสม ปุ่มเป้า

ผู้ดูแลเด็ก

นางสภารัตน์ บุตรชา

ครู ค.ศ.1

นางราตรี เจียบกระโทก

ครูผู้ดูแลเด็ก

นายอภิชาติ ปุ่มเป้า

พนักงานจ้าง

นางสภารัตน์ บุตรชา

ครู ค.ศ.1

Submit to FacebookSubmit to Google PlusSubmit to TwitterShare with friendsPrint this page
"

หนังสือราชการ สถ.